Kişisel Verilerin Korunması

Seçkin Belgelendirme olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Seçkin Belgelendirme olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Seçkin Belgelendirme ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Seçkin Belgelendirme tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Seçkin Belgelendirme Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim’i inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Nedir?Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
  Seçkin Belgelendirme, kişisel verilerinizi, Seçkin Belgelendirme ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?Seçkin Belgelendirme ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için Seçkin Belgelendirme kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.
  Bu doğrultuda Seçkin Belgelendirme; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek için toplamakta ve işlemektedir.
  Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Seçkin Belgelendirme, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.
 3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?Kişisel verileriniz Seçkin Belgelendirme ve yetkili kamu kuruluşlarıyla belgelendirme işlemleriniz için paylaşılmaktadır. Seçkin Belgelendirme yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Seçkin Belgelendirme’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Seçkin Belgelendirme standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Seçkin Belgelendirme, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.
 5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Seçkin Belgelendirme tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;
  • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
  • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 7. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 8. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://seckinbelge.com.tr/iletisim/ adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Seçkin Belgelendirme iletişim hattı 0352 231 81 00’u arayarak kullanabilirsiniz.

 

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINA BAŞVURAN/GİREN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

SEÇKİN BELGELENDİRME , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve/veya giren adayların Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve 17024 Kalite Yönetim Sistemi tarafından talep edilen ve SEÇKİN BELGELENDİRME kuralları ve düzeni uyarınca gereken bilgileri, kendileri veya çalıştıkları firma tarafından SEÇKİN BELGELENDİRME’ye ibraz edilmekte, burada belirtilen şartlar uyarınca SEÇKİN BELGELENDİRME tarafından veya veri sorumlusu olarak SEÇKİN BELGELENDİRME adına kaydedilmekte, kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklanmakta ve güncellenmekte, yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmakta, kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmekte ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

A. SEÇKİN BELGELENDİRME ‘nin Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran ve/veya Giren Adaylardan Talep Ettiği Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

1. SEÇKİN BELGELENDİRME, mevzuat gereği zorunlu tutulan mesleki yeterlilik belgeleri için başvuru, sınav, belge düzenleme ve belge sonrası takip sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla başvuru sahiplerinin/adayların kişisel verilerini almaktadır.

2. SEÇKİN BELGELENDİRME, adayla sınav sonuçları arasında bağlantı kurabilmek, sınava ilişkin yapılan işlemleri, belge yenileme süreçlerini takip edebilmek ve gerektiğinde adayla iletişime geçebilmek için, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan, nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi), öğrenim durumuna, toplam iş tecrübesine, daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgileri ve başvuru esnasında çalışmakta olduğu işyerinin adı/adresi gibi verileri talep etmektedir. SEÇKİN BELGELENDİRME, bu verilere ek olarak, adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması halinde yatırmış olduğu sınav ücretini 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında adaya geri ödeyebilmek adına adaydan, paranın yatırılacağı banka hesabının IBAN numarası bilgisini talep eder. Bu veriler, adayların ve adaylar adına çalışmakta bulundukları firmaların, başvuru formlarını fiziki veya online olarak doldurup kuruma iletmesi suretiyle elde edilmektedir.

3. SEÇKİN BELGELENDİRME, uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek üzere, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı kamera kaydı görüntülerini elde etmektedir.

4. SEÇKİN BELGELENDİRME, sınavlarda can güvenliğini ve acil bir durumda ilk yardım müdahalelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sınava başvuran adaylardan başvuru aşamasında, sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ve sınav esnasında gerekmesi halinde, kan gruplarına ilişkin veri talep etmektedir.

B. SEÇKİN BELGELENDİRME ’nin Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran ve/veya Giren Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Saklaması

1. Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve/veya giren adaylara ait yukarıda sayılan veriler, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuat hükümleri ve SEÇKİN BELGELENDİRME Kalite Yönetim Sistemi gereği, sınav dosyalarında, bilgisayar ortamında tutulan dosyalarda, muhasebe programı ve sunucularında ve elektronik ortamda diğer yazılımlarda ve MYK portalı üzerinde saklanmaktadır. SEÇKİN BELGELENDİRME, Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve/veya giren adaylara ait yukarıda sayılan bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı gereği, belge geçerlilik süresinin iki katı süre boyunca; yani 10 yıl boyunca saklamaktadır ve söz konusu verileri süre sonunda imha etmektedir.

2. SEÇKİN BELGELENDİRME, çok sayıda e-posta aldığı ve gönderdiği için, iletişimde aksaklık olmaması amacıyla, sınava başvuran ve/veya giren adayların e-posta adres bilgilerini yazılım iletişim firması üzerinden sisteme kaydetmektedir.

3. Adaylarla iletişim kurulmasında ve bilgilendirmelerinin yapılmasında SMS kullanmakta ve bunun için yetkili hizmet sağlayıcılardan teknik destek almaktadır.

C. SEÇKİN BELGELENDİRME ’nin Mesleki Yeterlilik Sınavına Başvuran ve/veya Giren Adaylar Ait Kişisel Verileri Paylaştığı Kişi ve Kurumlar

1. SEÇKİN BELGELENDİRME, sınava başvuran ve/veya giren adaylara ait e-posta bilgilerini, toplu e-posta ve sms hizmeti aldığı firmalar ile yukarıda açıklanan sebeple paylaşmaktadır.

2. Adayların sınavda başarılı olması durumunda, aday adına sınav ücretini ödeyen işveren firma birtakım devlet desteği iadelerine hak kazanacağı için, SEÇKİN BELGELENDİRME , sınava başvuran ve/veya giren adayların sınav sonuçlarını, çalışanları adına sınava başvuran firmalarla paylaşmaktadır.

3. SEÇKİN BELGELENDİRME , kanunen tabi olduğu denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu denetimi vb.) sebebiyle, kendisini denetime tabi tutan kurumlarla talep ettikleri bilgi ve belgeleri; dolayısıyla bu belgelerin içerdiği kişisel verileri paylaşmaktadır.

4. SEÇKİN BELGELENDİRME , finansal kayıtların düzgün bir şekilde yapılabilmesi için serbest mali müşavirden hizmet almakta, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan topladığı gerekli verileri hizmet aldığı serbest mali müşavir ile paylaşmaktadır.

5. SEÇKİN BELGELENDİRME , internet sitesini erişilebilir tutmak ve e-posta ile kendisine ulaşılabilmesini sağlamak için, web ve mail hosting hizmetlerini dışarıdan almakta, e-posta ile paylaşılan ve internet sitesine girilen verileri web ve mail hosting hizmeti aldığı firmalarla paylaşmış olmaktadır.

6. SEÇKİN BELGELENDİRME, bilgisayarda kullandığı yazılımlar için yazılım firmalarından hizmet almaktadır ve hizmet alınan bu firmalar ile yazılıma girdiği verileri paylaşmaktadır.

Haklarınız

Her zaman SEÇKİN BELGELENDİRME ’ye başvurarak kişisel verilerinizin:

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

g) e) ve f) bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.seckinbelge.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hunat Mah. Damar Sok. Muğaloğlu İş. Mrk. No:9/3 Melikgazi/Kayseri adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilirsiniz.