Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

BELGENİN GÖZETİMİNİN YAPILMASI;

Belgelendirilmiş kişi, ilgili Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda, belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak, belgenin verildiği tarihten itibaren gözetime tabi tutulur. Bu gözetim sürecinde, kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla, belgenin verilişinin her yeterlilik kapsamında, belirtilmiş sürelerde aday takip formuna işlenmiş tarihlere göre, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan, Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır.  Bu forma istinaden belgelendirilmiş kişi, SGK dökümü ve çalışma beyan formunu ( Her bir işveren yetkilisine onaylatarak ) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder. Belge gözetimi için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye, gerekli evrakların tamamlanması için 7(yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlayamayan kişinin belgeleri askıya alınır. Askı süreci ortadan kalkan adayların belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Gözetim zamanları ve sıklığı ilgili Ulusal Yeterliliklere göre hazırlanan Sınav Şartnamelerinde tanımlanmıştır. Gözetim zamanı yaklaşan belgelendirilmiş aday Belgelendirme Asistanı tarafından iletişim araçları (e-mail, sms veya telefon) yoluyla bilgilendirilir.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

  • İlgili süre içerisinde, işyerlerinden, yeterliliklerde belirtilmiş süre için, aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması.
  • İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması.
  • Gözetim faaliyetinin, yeterliliklerde belirtilen sürede, aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi.
  • Yeterliliklerde belirtilen sürede, 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir
  • Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

 

Çalışma beyan formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Belgelendirme asistanı gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılmasından sorumludur. Aday takip formu üzerinden gözetim tarihi gelen belgeli personeli belgelendirme asistanı 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci seckinbelge.com.tr adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir. Gözetim onay kararını Karar Verici alır.