Belgelendirme Süreci

Belge Kararının Verilmesi

Belgelendirme kararı, ölçme ve değerlendirme süreci boyunca toplanan bilgiler temel alınarak ve bu bilgilerin doğrulaması yapılarak ilgili karar vericiler tarafından bağımsız olarak verilir. Belge Karar Verici, Seçkin Belge yazılımında yer alan ölçme ve değerlendirme sonuçları ile bu ölçme ve değerlendirme sonuçlarının çıktılarını kontrol eder ve Özlük Dosyası Kontrol ve Belgelendirme Karar Formu’nu (SPB01-10-F03) işaretleyerek onaylar. Belge Karar Verici aynı form ile Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedüründe (SPB01-05) tanımlanmış olan doküman ve kayıtların değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sürecini tamamlamış adayların özlük dosyaları ve sınav sonuçları Özlük Dosyası Kontrol ve Belgelendirme Karar Formu (SPB01-10-F03) aracılığıyla karar verici statüsündeki alan uzmanı niteliklerine sahip Belge Karar Verici tarafından kontrol edilir ve sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararları verilerek www.seckinbelge.com.tr web adresinde ilan edilir. İmzalanan belgeler ve özlük dosyaları adayın dosyasında muhafaza edilir. Uygun görülmeyen özlük dosyaları Uygunsuzluk Düzeltici İyileştirici Faaliyet Prosedürüne  (KPR04) göre işlem görür ve değerlendirilir.

Özlük dosyalarının kontrolü ve belgelendirme kararının verilmesi sırasında karşılaşılan uygunsuzluklar için Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) başlatılır ve çözüm kararı alınır. Bu çözüm belgenin verilmesi, belgenin verilmemesi ve ölçme değerlendirmenin tekrardan gerçekleştirilmesi gibi sonuçları içerebilir.

Belge Karar Verici tarafından ölçme değerlendirme sonuçları olumsuz olan adayların belge kararı da özlük dosyaları da muhafaza edilmek üzere arşiv odasındaki özlük dosyalarına kaldırılır.

Belge Karar Verici tarafından belgelendirme kararı verilmiş özlük dosyaları, Seçkin Belge Müdürüne teslim edilir. Belgelendirme kararı ayrıca Seçkin Belge yazılımı üzerinden onaylanır ve belgenin takibi yapılır. Belge almaya hak kazanmış adaylara belgelerinin basılması 6.2 Belgenin Basılması, Teslimi ve Yenilenmesi maddesine göre gerçekleştirilir. 

Belgenin Basılması, Teslimi ve Yenilenmesi

Belgeler; Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde tanımlı olan şartlara göre basılır ve yenilenir.  

Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır:

Belgelenen kişinin adı, 

Benzersiz bir belge numarası (belge no),

Belgelendirme kuruluşunun adı, markası ve mühürü,

Seçkin Belge, MYK ve TÜRKAK markaları

Belgelendirildiği yeterliliğin adı, tarihi, geçerlilik süresi ve diğer gerekli bilgileri.

Adayların sınav sonuçları Sınav Programı Aday ve Sonuç Bildirim Listesi (SPB01-08-L09) ile http://portal.myk.gov.tr/ web portalı üzerinden elektronik ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilir. Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SPB01-10-F06), MYK tarafından Seçkin Belge’e gönderildikten sonra İktisadi İşletme Müdürü tarafından imzalanarak en geç 10 iş günü içerisinde belge sahiplerinin ilgili yeterliliğe ait Seçkin Belge Sınav Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre iletişim adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilir veya adayın Seçkin Belge birimine başvurması halinde elden teslim edilir. Belge tesliminden önce aday “Belge Teslim Formu” (SPB01-10-F02) ile “Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi”ni (SPB01-04-S01) imzalar. Ayrıca Seçkin Belge, adayları Europass Sertifika Eki hakkında bilgilendirir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri Europass Sertifika Ekini veri tabanı üzerinden indirebileceği gibi söz konusu dokümanı Seçkin Belge’den de talep edebilir. 

Ayrıca adayın belgenin basım sürecinde hak kaybına uğraması riskinin bulunduğu durumlarda Seçkin Belge, aday adına Mesleki Yeterlilik Belgesi’nden (SPB01-08-F08) önce resmi bir yazı düzenleyebilir. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanamayan adayın yazılı talebi doğrultusunda İktisadi İşletme Müdürü İmzası ile kişiye “Mesleki Yeterlilik Birim Başarı Sonuç Formu (SPB01-10-F05)” verilir.

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

İmla/basım hataları içeren  belge 

Kağıdı problemli, yıpranmış, zarar görmüş belge

Onayı, imzası ve mührü olmayan belge

Bu durumlardan biri ya da birkaçı oluşması halinde Seçkin Belge Müdürlüğüne yazılı talepte bulunularak belge, aynı belge numarası ile hazırlanır.

Belgenin yenilenmesi

Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları, ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 27. maddesi kapsamında, geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılır. Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. Seçkin Belge’in belge gözetim ve yenileme tarihinde yetkisinin askıya alınması ya da iptal etmesi durumunda belge gözetim ve yenileme faaliyetlerinde bulunamaz. MYK’nın girişimiyle başka alanlarda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından MYK tarafından belirlenecek bir ya da birkaç kuruluşun gözetim ve belge yenileme sürecini gerçekleştirmesi sağlanarak adayın belgesi hazırlanır. 

Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgenin geçerlilik süresi ilgili Ulusal Mesleki yeterliliklerde belirtildiği gibi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir. Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:

Gözetimin gerçekleştirilmesi ve adayın performans değerlendirmesinin olumlu olması

TÜRKAK Akreditasyonunun ve MYK yetkilendirmesinin devam etmesi

Seçkin Belge’in akreditasyonunun/yetkilendirmesinin iptali veya askıya alınması durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar; gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür. 

Belgenin Gözetiminin Yapılması

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla kişiden, belgenin geçerlilik süresinin 2. yılından itibaren 3. yılının sonuna kadar, Gözetim Takip Formu (SPB01-10-F01) ile Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nu (SPB01-10-F04) çalıştığı işletmenin/kuruluşun yetkilisine (İK Müdürü/Servis Müdürü/Operasyon Müdürü vb.) doldurtması ve onaylatarak ( Kişi eğer çalışmıyor ise sahip olduğu belge kapsamında en son çalışmış olduğu işletmeye) Seçkin Belge’e teslim etmesi istenir 

Gözetim süreci gelen belgelerin durumu Seçkin Belge Memuru tarafından https://seckinbelge.com.tr/ adresi üzerinden takip edilebilir.  Belge gözetim süresi gelen kişilerle belgelendirme aşamasında belirtmiş oldukları iletişim araçları aracılığıyla belgenin gözetim bitiş tarihinden 1 (bir) ay önce iletişim (e-posta, telefon, posta vb.) kurulur. Belgeli kişi, www.seckinbelge.com.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile MYK portalından ve/veya e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gözetim durumunu takip etmekle ve www.seckinbelge.com.tr adresinde yer alan Gözetim Takip Formu (SPB01-10-F01) ve Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu (SPB01-10-F04)  aracılığı ile beyanını belge geçerlilik süresi içerisinde Seçkin Belge birimine göndermekle yükümlüdür. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda Seçkin Belge’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, söz konusu kişilere bildirim yapıldığını gösterir kanıtlar, belgeli kişinin özlük dosyasında kayıt altına alınır.

Adayın, gözetim sürecinde “Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu (SPB01-10-F04)”  aracılığı ile değerlendirme ölçüt sonucunun olumlu olması durumunda adayın belgesi geçerliliğini devam ettirir. Olumsuz olması durumunda adayın belgesi 12 ay askıya alınır ve bu süre içerisinde adayın eksiklerini gidermesi beklenir. Askı süreci içerisinde adayın eksiklerini gidermesi durumunda Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu üzerinden tekrar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayın belgesi geçerliğini sürdürür. Değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda ise adayın belgesi iptal edilir.

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi Şartları 

Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

Gözetim tarihinde Gözetim Takip Formu ile Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nu Seçkin Belge’e teslim etmeyen belge sahipleri için (belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeler 12 ay süresince askıya alınır.

Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nda değerlendirmenin olumsuz olması durumunda adayın belgesi 12 ay süresince askıya alınır.

Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne (SPB01-04) aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikle askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 

Belgenin İptal Edilmesi

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

Gözetim süreci gerçekleşmemiş ve askı sürecini geçirmiş belgeler

Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nda belgenin 12 aylık askı durumu sonrasında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunun olumsuz olması 

Logo/Marka ve Belge Kullanım Prosedürüne (SPB01-04) göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş ama düzeltme yapılmamış belge sahiplerinin belgeleri

Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve/ veya sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgeleri

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterlilik revizyonunda köklü değişiklikler olması durumunda  belgeli personel tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri

Kanıt ve/veya Portfolyo Değerlendirmesiyle Belge Yenileme

Kanıt ve/veya Portfolyo değerlendirmesiyle yeniden belgelendirme faaliyeti, “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” ile ilgili ulusal yeterliliklerde yer alan şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Belge verilen kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, Seçkin Belge Memuru tarafından, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımlar belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce (SMS, elektronik posta, vb.) bildirilir. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda Seçkin Belge’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, söz konusu kişilere bildirim yapıldığını gösterir kanıtlar, belgeli kişinin özlük dosyasında kayıt altına alınır. 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi içinde gözetimde başarılı olan kişi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce www.seckinbelge.com.tr adresinde yayınlanan belge yenileme bedelini yatırarak belge yenileme talebinde bulunabilir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Belgeli personelin yeniden belgelendirilmesi için;

Belgenin geçerlilik süresi olan 5. yılının sonuna kadar www.seckinbelge.com.tr adresinde formlar linkinde yer alan Gözetim Takip Formu (SPB01-10-F01) ile Gözetim/Belge Yenileme Performans Değerlendirme Formu’nun (SPB01-10-F04) doldurulmuş ve adayın performans değerlendirmesinin olumlu olması; değerlendirmenin olumsuz olduğu birimlerden yeniden performans sınavına girip başarılı olması durumunda,

Belge yenileme talebinde bulunan aday tarafından Belge Yenileme Formu’nun SPB01-10-F07 doldurulması ve imzalanması,

Belge Yenileme Formuna ek olarak Servis Görevlisi S2-3-4, Bar Görevlisi S4, Servis Yöneticisi S5 ve Kahve Bar Görevlisi (Barista) S4 mesleklerinde 5 yıl içinde toplamda 12 ay; Aşçı S4 mesleği için ise toplamda 24 ay (2 yıl) belge almış olduğu meslekte çalıştığını gösteren resmi kayıt (SGK Hizmet Dökümü vb.) belgesini Seçkin Belge’e elden ya da posta/kargo ile teslim etmesi gerekmektedir. 

Belge Karar Verici tarafından yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda belge yenileme kararı alınarak, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir. Sınava gerek kalmaksızın başvuru sahibinin belgesi artı 5 yıl daha uzatılır. Kişinin ilgili yeterliliklerde çalıştığını gösteren resmi bir kayıt sunamaması durumunda, yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) sınavı (P1) sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. Aksi takdirde kişinin belgesi iptal edilir. İkinci 5 yılın sonunda ise adaylar güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girer.

Sınavla belge yenileme

Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan ve gözetim/belge yenileme performans değerlendirme sonucu olumsuz olan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

Belge yenileme sınav(lar)ı, başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda Seçkin Belge başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) bildirir.

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evrakları, “SPB01-05 Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi” prosedürü çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için “SPB01-10 Belgelendirme Yönetim Prosedürü” kapsamında belge yenileme kararı alınır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir. 

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a Seçkin Belge’de girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

Kapsamımızda yer alan bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve Seçkin Belge yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Seçkin Belge yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Adaylar, ödedikleri sınav ücreti karşılığında, 1 yıl içinde aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca düzenlenecek ikinci sınava ücretsiz katılabilirler. Ücretsiz katılacakları sınava, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde girilmesi durumunda, sadece başarısız olunan bölümler bazında başvuru yapmak mümkündür. Yetki kapsamımızda yer alan Servis Görevlisi S2-3-4, Bar Görevlisi S4 ve Servis Yöneticisi S5 için birimlerin sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıl, Aşçı S4 ve Kahve Bar Görevlisi (Barista) S4 birimlerinin sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ise 2 (iki) yıldır. 

MYK tarafından yetkilendirilmiş başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını Seçkin Belge biriminde kullanamaz. Girdiği sınav bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden, Seçkin Belge biriminin düzenlediği sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.  Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, ancak merkezimizde düzenlenen sınavda başarısız olması durumunda geçerlidir. 

Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında;

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren Mesleki Yeterlilik Birim Başarı Belgesi (SPB01-10-F05) düzenlenir. 

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır. 

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Seçkin Belge’den Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adayların aşağıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir:

Seçkin Belge’e, bir dilekçe ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır. 

Diğer yetkili belgelendirme kuruluşundan aldığı sınav sonuçlarını veya başarı durumunu gösteren belgeyi ibraz etmelidir. 

Seçkin Belge, MYK mevzuatına uygun olarak başarı belgelerinin birleştirilip Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesi için gereğini yerine getirecektir.

Sınav ve Belgelendirme Kılavuzu

Seçkin Belge’den, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak amacıyla adayların ve kurumların sınavlara başvuru aşamasından belgelendirme sürecine kadar sahip olması gereken bilgiler Sınav ve Belgelendirme Bilgi Kılavuzu’nda (SPB01-08 KLV01) tanımlanmıştır.