Belgelendirme Sözleşmesi

Belgelendirme Sözleşmesi

İşbu sözleşme;

SEÇKİN BELGE, belgelendirme sınavlarına başvurarak belge almaya hak kazanan adayların (bundan sonra “Belge Sahibi” olarak ifade edilecektir), belgenin geçerliliği süresince uyması gereken Belge, İşaret ve Logoların kullanım kural ve şartlarını kabul ettiğini beyan etmek üzere imza altına alınmıştır.

BELGE KULLANIM ŞARTLARI ve BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜKLERİ;

1.  Personel belgelendirme kapsamında verilmiş bulunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.  Belge sahibi, belgeyi kapsamı haricinde kullanamaz.

2. Belgeyi kullandırma hakkı SEÇKİN BELGE’ ye aittir. SEÇKİN BELGE tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde SEÇKİN BELGE belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

3. Belge sahibi; Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm prosesler ilgili duyuru ve uyarıları SEÇKİN BELGE’ nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

4. Belge sahibi; Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumu SEÇKİN BELGE tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları SEÇKİN BELGE ’ ye sunacaktır.

5. Belge sahibi; Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, SEÇKİN BELGE’ nin Belge Sahibinin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını kabul eder. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi SEÇKİN BELGE’ ye iade edecektir.

6. Belge sahibi; Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

7. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için SEÇKİN BELGE tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

8. Belge sahibi; Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

9. Belge sahibi;  Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/iş yeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak SEÇKİN BELGE ’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

10. Belge sahibi; Yeterliliğini kaybettiğinde, En geç 7 gün içerisinde SEÇKİN BELGE’ ye bildirim yapmalıdır. Mesleki Yeterlilik Belgesini SEÇKİN BELGE’ ye iade edecektir. 

11. Belge sahibi; SEÇKİN BELGE tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

12. Belge sahibi; Kişisel bilgilerinde veya iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda SEÇKİN BELGE’ ye en geç 15 gün içerisinde bildirim yapacaktır.

13. Belge sahibi; SEÇKİN BELGE tarafından belgelendirmeye esas şartların değiştirilmesi durumunda gerekli şartları sağlamalıdır, gerektiği durumlarda belgeyi yenileceğini kabul edecektir.

14. Belge ile alakalı konularda nihai karar SEÇKİN BELGE’ nindir.

15. Belge sahibi; Ulusal Yeterlilikte belirtilen gözetim şartlarına uymalı ve bu amaçta gereken bilgi ve belgeleri herhangi bir bildirime gerek duymaksızın SEÇKİN BELGE’ ye zamanında ulaştıracaktır.

16. Belge sahibi; Verilen hizmetler ile ilgili tüm tahakkuk eden tüm ücretleri süresi içerisinde ödemeyi kabul eder.

17. Belge sahibi; belge kapsamında yaptığı işler için kendisi ile ilgili 3. Şahıslar nezdindeki tüm hukuki, mali ve teknik sorumlulukları ve bunlara dair yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul eder.

18. Belge sahibi; Gözetim ve Belgelendirme dahil, belgelendirme faaliyetinin her aşamasında SEÇKİN BELGE ile arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar için adli mercilere başvurmayacağını ve SEÇKİN BELGE tarafından atanan İtiraz-Şikayet komitesinin kararının nihai karar olduğunu kabul eder.

19. Belgenin veya iş bu sözleşmenin her ne suretle olursa olsun, Belgenin askıya alındığı veya iptal edilmesi sebebiyle kişi her ne nam altında olursa olsun SEÇKİN BELGE’ den hiçbir surette tazminat ve benzeri talepte bulunamaz.

20. Belge sahibi, İlgili ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamadığı takdirde ve gerekli gözetim şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

21. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda en geç 7 gün içerisinde SEÇKİN BELGE’  ye iade edecektir.

LOGO VE İŞARET KULLANIM ŞARTLARI;

1.  SEÇKİN BELGE logosunu belge sahibi,  şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

2.  Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3.  Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

4.  Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, SEÇKİN BELGE, oluşacak herhangi bir problemden, cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5.  Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde SEÇKİN BELGE logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri SEÇKİN BELGE tarafından gönderilir.

6.  Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

7.  Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. SEÇKİN BELGE logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  SEÇKİN BELGE’ den temin edilmelidir.

8.  Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

9.  Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumun da SEÇKİN BELGE bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda SEÇKİN BELGE her türlü yasal hakkını saklı tutar.

 

SEÇKİN BELGE’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.  Alınan belgelerin geçerliliği boyunca;  gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları SEÇKİN BELGE’ nin web sayfasında bildirmekle yükümlüdür.

2.  Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla yükümlüdür.

3.  Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve Zamanın da değerlendirilmesini sağlamalıdır.

4.  Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

5.  Mesleki Yeterlilik Belgelendirme hizmeti ile ilgili reklam, tanıtım vb. faaliyetleri doğru şekilde yapacağını, yanıltıcı ifadeler içermeyeceğini taahhüt ederiz.

6. Doğruluk ve Dürüstlük içerisinde belgelendirme faaliyeti yapacağını, Çıkar çatışmasına girmeden sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara Adil davranacağını taahhüt ederiz.

 

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

1.  Belgeli kişinin fesih talebinde bulunması halinde Sözleşme iptal edilir.

2.  Sözleşme hükümlerinden birini veya birkaçına aykırı hareket etmesinden dolayı sözleşme iptal edilir.

3.  Belge sahibine ait değişiklikleri, belirlenen süre içerisinde SEÇKİN BELGE’ ye bildirmemesi veya belgelendirmeye esas dokümanlara dair uygunsuzluk veya eksiklileri SEÇKİN BELGE tarafından verilen süre içerisinde gidermemesi durumunda sözleşme iptal edilir.

4.  Belgenin askıya alma kararı durumunda askı süresince kişi belgenin kendisine tanıdığı imkanlar dan yararlanamaz. Bu süre içerisinde belge yok hükmündedir.  Askıda kalma süresi en fazla 6 ay’ dır. Ancak bu süre Personel Belgelendirme Müdürünün gerekli görmesi halinde 6 ay daha uzatılabilir. Belgenin Askı hali Personel Belgelendirme Müdürü’ nün kararı ile kalkar.

5.  Belge sahibi,

  • SEÇKİN BELGE tarafından verilen süre içerisinde incelemeye müsaade etmemesi,
  • Tahakkuk eden ücretleri 90 gün içerisinde ödememesi,
  • SEÇKİN BELGE’ ye bildirdiği adreste bulunamaması,
  • Sertifikalarda tahrifat yapması

Halinde sözleşme iptal edilir. Belge 15 gün içerisinde SEÇKİN BELGE’  ye iade edilir.

 

Anlaşmazlıkların Çözümü;

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak T.C mahkemelerini kabul ederler.

 

İşbu sözleşme bir nüshası SEÇKİN BELGE’ de, bir nüshası Belge Sahibinde kalmak üzere 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

……../……./…….                                                                                            ……../…..…/…….

 

Belge Sahibi Adı-Soyadı                                                    Personel Belgelendirme Müdürü

İmza                                                                                      İmza